Sociālās aprūpes centri

Sociālās aprūpes centri

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898
Par sociālās aprūpes centriem

Sociālās aprūpes centri ir mājas pensijas vecuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti (izņemot neredzīgus cilvēkus un cilvēkus ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ vairs nespēj sevi aprūpēt. Centra iemītnieku dzīvojamās telpas ir iekārtotas atbilstoši viņu vajadzībām. Viņu rīcībā ir tehniskie palīglīdzekļi, ir nodrošināta diennakts uzraudzība, personīgā un medicīniskā aprūpe.

Sākoties rudenim un šajā laikā pieaugot elpceļu vīrusu saslimšanām valstī, no 9.oktobra, gādājot par pacientu un personāla drošību, Latvijas Samariešu apvienības Sociālās aprūpes centros "Pārdaugava" un "Vēji" tiek ierobežota aprūpes centra iemītnieku apmeklēšana un noteikta karantīna! 

Sociālās aprūpes centrs Rīgā

Sākoties rudenim un šajā laikā pieaugot elpceļu vīrusu saslimšanām valstī, no 9.oktobra, gādājot par pacientu un personāla drošību, Latvijas Samariešu apvienības Sociālās aprūpes centrā "Pārdaugava" tiek ierobežota aprūpes centra iemītnieku apmeklēšana un noteikta karantīna! 

Sociālās aprūpes centrs „Pārdaugava". Lai uzlabotu iemītnieku labsajūtu un emocionālo komfortu, piedāvājot dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tiek ņemtas vēra viņu intereses un vajadzības. Centrā rit aktīva sabiedriskā un kultūras dzīve, ir izveidojusies cieša sadarbība ar dažādām konfesijām, teātriem, muzejiem, jauniešu centriem un bērnudārzu. Kopīgi pasākumi, viesošanās pie draugiem un viesu uzņemšana pašu mājās padara iemītnieku dzīvi daudzpusīgāku un interesantāku. Pēc viņu vēlēšanās reizi gadā tiek organizēta ekskursija uz kādu no skaistākajām Latvijas vietām.

Centrs tika izveidots 1997. gadā, sadarbojoties "Latvijas Samariešu apvienībai", Rīgas domes Labklājības departamentam un Rīgas domes Īpašuma departamentam.

Samaksas kārtība

 1. Sociālā aprūpes centra vienas dienas cena ir 20,33 EUR: 
  • Klients maksā 90% no savas pensijas un piemaksas pie pensijas, vai sociālā nodrošinājuma pabalsta, vai invaliditātes pensijas. Trūkstošo summu līdz pilnai pakalpojuma summai sedz Rīgas domes Labklājības departaments (pašvaldība);
  • Klients maksā 90% no savas pensijas un piemaksas pie pensijas, vai sociālā nodrošinājuma pabalsta, vai invaliditātes pensijas. Rīgas domes Labklājības departaments (pašvaldība) maksā starpību starp Centra pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu, bet ne vairāk kā EUR 400.00. Ja abas iemaksātās summas ir nepietiekams, tad uzticības persona, kura ir noslēgusi līgumu veic samaksu par pakalpojumu līdz pilnai summai.
  • Klients vai uzticības persona veic pilnu samaksu par klienta uzturēšanos aprūpes centrā
  • Informācija par Rīgas pašvaldības atbalstu: https://ld.riga.lv/lv/ilgstosas-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-institucijas-pansionati.html 
Sociālās aprūpes centrs Ventspilī

Sākoties rudenim un šajā laikā pieaugot elpceļu vīrusu saslimšanām valstī, no 12.oktobra, gādājot par pacientu un personāla drošību, Latvijas Samariešu apvienības Sociālās aprūpes centrā "Vēji" tiek ierobežota aprūpes centra iemītnieku apmeklēšana un noteikta karantīna! 

2013. gada 18. aprīlī  tika atklāts  sociālās aprūpes centrs „Vēji". Centrā iespējams vienlaikus uzņemt divdesmit pastāvīgos iemītniekus un četriem piedāvāt īslaicīgās sociālās aprūpes gultas (pakalpojums personām, kam nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe, kas dažādu iemeslu dēļ nav iespējama mājas apstākļos). Sociālās aprūpes centrs tapis 3 gadu ilgas aktīvas darbības rezultātā un ar lielu Ventspils domes atbalstu.

Uzņemšanas kārtība

Sociālās aprūpes centra pakalpojumus var saņemt pašvaldības iedzīvotāji ar Sociālā dienesta nosūtījumu.

Lai to saņemtu:

 • potenciālajam pakalpojuma saņēmējam vai viņa likumiskajam pārstāvim jāvēršas Sociālajā dienestā;
 • Sociālais dienests vērtēs (atbilstoši normatīvajiem aktiem) vai šis pakalpojums atbilst personas vajadzībām, un pieņems lēmumu to piešķirt vai atteikt;
 • ja pakalpojums tiks piešķirts, persona saņems Sociālā dienesta nosūtījumu par Sociālā pakalpojuma pilngadīgai personai saņemšanu;
 • nosūtījums ir derīgs 7 dienas, kuru laikā pakalpojuma saņēmējam jāierodas Sociālās aprūpes centrā noslēgt līgumu par pakalpojuma saņemšanu.

Pakalpojumu var saņemt arī individuāli. Tam nepieciešams:

 • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu Sociālās aprūpes centrā;
 • personu apliecinošs dokuments (pase);
 • ģimenes ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes – veidlapa Nr. 27/u;
 • uzņemšanas dienā aprūpes centrā jānoslēdz līgums.
Pakalpojumu apraksts

Veselības pakalpojumi

Lai nodrošinātu iemītniekiem kvalitatīvu medicīnisko aprūpi un medikamentu iegādi, Centrs viņus piereģistrē pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsta nozīmētos medikamentus izsniedz un manipulācijas veic sertificēta medicīnas māsa. Viņa, kad nepieciešams, pavada klientus arī pie citiem medicīnas speciālistiem. Ja ir vajadzīgs, laikus tiek sagatavoti un iesniegti dokumenti invaliditātes grupas pagarināšanai.

Centra iemītniekiem pieejami:

• ģimenes ārsta pakalpojumi;

• nozīmētā medikamentu terapija un citas manipulācijas;

• zobārstniecības pakalpojumi (zobu labošana, protezēšana);

• tehniskie palīglīdzekļi;

• dažādu pieaicinātu speciālistu konsultācijas – psihiatra, ergoterapeita, fizioterapeita u.c.;

• dažādu speciālistu konsultācijas un izmeklējumi ar ģimenes ārsta nosūtījumu.

Akūtos gadījumos tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Aprūpes pakalpojumi

• palīdzība pašaprūpes veikšanā atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām;

• sagatavošanās ikdienas aktivitātēm, kultūras un izklaides pasākumiem, dažādu institūciju apmeklējumiem un pastaigām svaigā gaisā;

• vecumam un veselības stāvoklim atbilstoša pilnvērtīga ēdināšana;

• tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājums iemītniekiem ar kustību ierobežojumiem.

Centra aprūpes personāls regulāri papildina savas zināšanas dažādos kursos, kā arī gūst pieredzi, sadarbojoties ar kolēģiem Vācijā.

Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

 • sociālais darbinieks palīdz atrisināt dažādas sociālās u.c. problēmas, ar ko jātiek galā iemītniekiem. Piedāvā dažādus risinājuma variantus. Izskaidro tiesības un pienākumus;
 • Sociālais aprūpētājs plāno un vada aprūpes procesu klientiem, kuri nespēj paši sevi aprūpēt. Sociālais rehabilitētājs – veicina un īsteno klientu sociālo aktivizāciju vada dažādas nodarbības un pulciņus, organizē pasākumus un stimulē vēlmi klientiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. (tas ir pie pakalpojuma apraksta sadaļā sociālā darba speciālisti).

 

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā